Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp   •   Transportjob
Forsiden
      

Eksportchauffør og byrådsmedlem kom for sent hjem til sit andet chaufførjob - og blev bortvist - uberettiget

Onsdag 1. december 2021 kl: 12:22
Share  


Af: Jesper Christensen

En opmand i Afskedigelsesnævnet har vurderet, at der forelå omstændigheder, som rejser begrundet tvivl om, hvorvidt en vognmand på persontransportområdet virkelig bortviste en chauffør, fordi han ikke mødte på arbejde et tirsdag efter en uges fri, hvor han havde kørt som eksportchauffør og var blevet forsinket. Eksportchaufføren er medlem af byrådet i Horsens, hvor han repræsenterer Dansk Folkeparti, skulle have været til møde om mandagen. Som byrådsmedlem varetager man det, der hedder et borgerlig ombud, som blandt andet betyder, at man skal have fri for sit arbejde, når man skal til møder, hvilket ikke altid var populært hos HB-Care

3F førte sagen for Michael Nedersøe, som var deltidsansat hos HB-Care, der beskæftiger omkring 500 chauffører på landsplan. I skoleferier kørte Michael Nedersøe efter aftale med HB-Care hos en godsvognmand som eksportchauffør. Det var i forbindelse med dette job, at HB-Care bortviste ham, fordi han kom for sent hjem fra en tur til Sydeuropa i skolernes vinterferie i år.


Michael Nedersøe blev ansat som chauffør hos HB-Care i 2016, hvor det blev aftalt, at han skulle have fri i alle skoleferier, hvor han i stedet arbejdede for en vognmand som eksportchauffør, hvad HB-Care var klar over og ikke havde haft indvendinger mod.


Michael Nedersøe blev valgt ind i Horsens Byråd ved valget i 2017 med virkning fra 2018.


3F oplyser, at HB-Care skal betale Michael Nedersøe en godtgørelse på 171.000 kroner.


Michael Nedersøe fremhæver, at 3F har været en stor hjælp i sagen.


I et referat fra Afskedigelsesnævnet er forløbet beskrevet således:


Sagen angår HB-Care A/S’s bortvisning af chauffør A - Michael Nedersøe - tirsdag 23. februar 2021.


HB-Care er en persontransportvirksomhed, som beskæftiger sig med visiteret specialkørsel for kommuner og institutioner. Der er ansat ca. 500 chauffører i selskabet fordelt på 8 kørselsregioner. Ved behov sendes chauffører fra én region til kørsel i en anden. Chauffører tilknyttet kørselsafdelingen i Skanderborg sendes således for eksempel til kørselsafdelingen i Aarhus eller kørselsafdelingen i Randers og omvendt. 


Chaufførerne ansættes i almindelighed til 25 eller 30 timer om ugen. En del chauffører har andet arbejde ved siden af - nogle som lastbilchauffør.


Michael Nedersøe blev ansat  som timelønnet flexbuschauffør hos HB-Care A/S 1. august 2016. Han kørte med ældre til dagtræningstilbud og skoleelever med handicap og særlige behov. Han var på bortvisningstidspunktet i februar 2021 tilknyttet kørselsafdelingen i Skanderborg med 25-28 chauffører.


Det var aftalt med virksomheden, at Michael Nedersøe havde fri i alle skoleferier, hvor han i stedet arbejdede for en vognmand som eksportchauffør, hvad HB-Care var klar over og ikke havde haft indvendinger mod.


Denne aftale om, at han uden ansøgning havde fri i alle skoleferier, blev opsagt af regionschefen hos HB-Care i efteråret 2020, således at han fremover skulle søge om fri, så det kunne blive lagt ind i planlægningen. Der lå ikke heri nogen ændring af Michael Nedersøes adgang til i skoleferierne at arbejde som eksportchauffør.


Michael Nedersøe indsendte efter opsigelsen af aftalen en liste over skoleferier et år frem, således at de kunne indgå i planlægningen. Han havde indtil vinterferien 2021 under sin ansættelse haft fri i samtlige skoleferier og kørt som eksportchauffør mindst 50 gange, uden at det havde medført forsinket fremmøde efter fraværet hos HB-Care. Ordningen indebar den fordel for HB-Care, at de undgik betaling af garantiløn i skoleferier, hvor der er 50-60 procents kørsel.


Ved kommunalvalget i 2017 blev Michael Nedersøe valgt til at sidde i byrådet i Horsens Kommune i valgperioden, som begyndte 1. januar 2018. Dette borgerlige ombud indebar, at han skulle have lidt tidligere fri en to-tre gange om ugen, og at han enkelte gange skulle have en hel fridag fra sit arbejde hos HB-Care A/S.


HB-Care var ikke bekendt med kommunalbestyrelsesmedlemmers ret til fravær. Michael Nedersøes anmodning om frihed med henvisning til hvervet blev ikke kørt ind uden gnidninger. Hans anmodning om fri blev et par gange ikke efterkommet uden videre, og kommunaldirektøren i Horsens blev ringet op to gange af HB-Care med spørgsmål, hvad hun aldrig ellers har oplevet. 


Da HB-Care imidlertid havde forstået, hvad reglerne gik ud på, har Michael Nedersøe løbende indleveret mødeoversigter og fået fri - også selv om det kunne være bøvlet for planlæggeren hos HB-Care at få dækket den kørsel, som A ellers skulle have haft, ind på anden måde.


HB-Care tilstræber i øvrigt, at de ældre og børnene bliver kørt af den samme chauffør hver dag. Der er mangel på chauffører, og det giver særlige udfordringer, når der sættes en anden chauffør på - for eksempel skal nogle elever helst forberedes på, at der kommer en anden chauffør.


I forbindelse med skolevinterferien i uge 7 i 2021 havde Michael Nedersøe fået fri og fredagen inden (fredag 12. februar 2021) med henblik på en tur som eksportchauffør. Han havde også fået fri mandagen efter (mandag 22. februar 2021) med henblik på deltagelse i et byrådsmøde.


Eksportturen var en tur for Michael Nedersøes sædvanlige vognmand med en flymotor, der kom fra Norge, og som skulle videre via Madrid i Spanien, hvor der skulle ske fortoldning, til Sofia i Bulgarien. De var to chauffører på bilen. Efter planen skulle de være tilbage i Danmark, så der ikke ville være problemer med at nå frem til Michael Nedersøes andre gøremål.


På grund af uforudsete problemer med fortoldning af returgods - en defekt flymotor - i Sofia trak opholdet i Sofia ud, indtil det efter et døgns tid torsdag 18. februar 2021 om aftenen blev klart, at hjemturen måtte omlægges over Madrid med henblik på fortoldning dér.


Michael Nedersøe kontaktede derfor fredag 19. februar 2021 om formiddagen HB-Care og orienterede om, at han kunne få problemer med at nå retur til Danmark så betids, at han kunne møde på arbejde som planlagt tirsdag 23. februar 2021. Michael Nedersøe talte med regionschefen hos HB-Care, som også blev kontaktet af den vognmand, som Michael Nedersøe var i Sydeuropa for, fredag 19. februar 2019 og drøftede situationen med denne.


Efter de afgivne forklaringer lægges det til grund, at Michael Nedersøe og vognmanden med føje fik det indtryk, at regionschefen hos HB-Care havde forståelse for situationen og gav udtryk for, at de skulle gøre, hvad de kunne, for at Michael Nedersøe kunne komme hjem i tide, og holde HB-Care løbende orienteret, og at problemet for HB-Care ikke var større, end at det kunne løses.


En disponent hos HB-Care har forklaret, at det ville være en driftsmæssig gene og bøvlet at få udført de opgaver, som Michael Nedersøe var planlagt til at klare tirsdag 23. og onsdag 24. februar 2021, på anden vis, men at det i givet fald nok skulle blive løst.


Vognmanden og Michael Nedersøe arbejdede på at få forholdene lagt til rette, så Michael Nedersøe kunne nå hjem i tide til det vagtsatte arbejde hos HB-Care tirsdag 23. februar 2021. 


Det blev således forgæves forsøgt at få ham hjem med en anden lastbil, som kørte direkte. Det blev ligeledes forsøgt at få ham hjem i tide med fly, men det trak ud på grund af corona-restriktioner.


Søndag 21. februar sendte Michael Nedersøe en mail til HB-Care A/S, hvori han forklarede, at det nu stod klart, at han ikke kunne nå hjem til sin vagt tirsdag 23. februar 2021.


Mandag 22. februar 2021 om morgenen ringede Michael Nedersøe til disponenten hos HB-Care for at sikre sig, at virksomheden havde modtaget hans e-mail fra søndag 21. februar 2021.


Samme dag meddelte Regionchefen hos HB-Care A/S via e-mail Michael Nedersøe, at virksomheden forventede, at han mødte på arbejde dagen efter som planlagt.


Michael Nedersøe skrev i en svar-mail samme dag, at han ikke forstod ”denne kovending efter den fine dialog, vi havde i fredags, da jeg oplyste om de uforskyldte problemer jeg er havnet i”. Han skrev videre, at ”Både vognmanden og jeg fik det indtryk, at hvis vi gjorde, hvad vi kunne, så kunne vi ikke gøre mere og at der nok skulle findes en fornuftig løsning alligevel”.


Tirsdag 23. februar 2021 blev Michael Nedersøe bortvist med følgende begrundelse:


”Da du ikke er mødt på arbejde i dag, har du derved væsentlig misligholdt ansættelsesforholdet, og vi finder det nødvendigt at bortvise dig med omgående virkning".


Michael Nedersøe nåede hjem om aftenen 23. februar 2021.


Tillidsrepræsentanterne hos HB-Care har forklaret, at de ikke tidligere har været ude for, at manglende fremmøde har ført til bortvisning. 


Når nogen er kommet for sent, fordi de har sovet over sig, er det klaret med en mundtlig advarsel. I en sag fra maj 2020 fik en chauffør i Aarhus en skriftlig advarsel med begrundelsen, at ”Du udeblev den 11/5-2020 fra din eftermiddagstur på Møllevangsskolen”. 
I en helt aktuel sag fra Aarhus, hvor en medarbejder havde fået afslag på en ansøgning om at få fri to bestemte dage, meldte den pågældende sig i strid med sandheden syg de pågældende dage, hvilket blev sanktioneret med en advarsel.


Regionchefen hos HB-Care har forklaret, at de ikke ville have chauffører tilbage, hvis de skulle bortvise dem, der sov over sig. 


I sagen fra maj 2020 holdt chaufføren på grund af en misforståelse klar hjemme hos sig selv i stedet for ved skolen, som lå tre kilometer væk. I den aktuelle sag fra Aarhus drejede det sig om en god og stabil medarbejder, som havde befundet sig i en særlig situation, idet han ønskede at tage afsked med sin kone, som skulle ud at rejse. Samtidig manglede de chauffører i højere grad, end tilfældet var i Skanderborg i februar 2021. Michael Nedersøe blev bortvist, fordi det var et vigtigt signal til de øvrige chauffører, at man ikke bare kan blive væk.Da de partsudnævnte medlemmer af Afskedigelsesnævnet ikke kunne blive enige om en afgørelse i sagen, skulle en opmand komme med en tilkendegivelse.


Opmandens tilkendegivelse:


Efter lov om kommunernes styrelse har et medlem af en kommunalbestyrelse, der er lønmodtager, ret til fravær som angivet i lovens § 16 b. En arbejdsgiver må ikke afskedige en lønmodtager, fordi denne er valgt til en kommunalbestyrelse, jf. § 16 c. Afskediges en lønmodtager, der er medlem af en kommunalbestyrelse, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen ikke skyldes dette forhold, § 16 c, stk. 1. Ved afskedigelse i strid med § 16 c skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse, jf. § 16 d, stk. 2, som ikke kan overstige 78 ugers løn og fastsættes under hensyn til lønmodtagerens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt, § 16 d, stk. 3.


Det lægges efter bevisførelsen til grund, at Michael Nedersøe var en pligtopfyldende og samvittighedsfuld chauffør, hvis arbejde var påskønnet - ikke blot af de ældre medborgere og skoleelever, som han kørte med, men også af HB-Care, som imidlertid tilstræbte, at det så vidt muligt var samme chauffør, som transporterede de samme elever og ældre, og som anså det for bøvlet at håndtere det behov for frihed, som fulgte af hans medlemskab af kommunalbestyrelsen.


Det lægges efter bevisførelsen endvidere til grund, at Michael Nedersøe i hele sin ansættelsestid i HB-Care havde haft fri i samtlige skoleferier med henblik på kørsel som eksportchauffør, og at HB- Care havde været indforstået hermed. HB-Care var således også klar over, at han i vinterferien 2021 havde fået fri og skulle arbejde som eksportchauffør. Forud herfor havde Michael Nedersøe under sin ansættelse hos HB-Care gennemført mere end 50 ture som eksportchauffør, uden at dette havde givet anledning til problemer i forhold til HB-Care. Der havde ikke tidligere været for sen tilbagekomst eller andet af betydning for HB-Care.


Det lægges efter bevisførelsen også til grund, at den tur, som Michael Nedersøe havde påtaget sig i vinterferien 2021, af vognmanden var tilrettelagt, så han ville være tilbage i Danmark to dage inden, at han skulle møde på arbejde hos HB-Care.


Det kom imidlertid til at gå anderledes.


Der opstod i Bulgarien toldproblemer, som for Michael Nedersøe må anses for uforudsete og upåregnelige. Michael Nedersøe orienterede så hurtigt som muligt og i øvrigt løbende HB-Care om situationen, som derfor, flere dage inden han atter skulle møde hos HB-Care, havde mulighed for at etablere et beredskab til at sætte ind, hvis det skulle ende med, at han ikke nåede hjem i tide.


Der blev udfoldet store bestræbelser på at sikre tilbagekomst i tide, og det må efter bevisførelsen lægges til grund, at Michael Nedersøe gjorde, hvad der i situationen med rimelighed kunne forventes og forlanges, også efter de samtaler om situationen, han og hans vognmand havde haft med HB-Cares regionsleder. Det er Michael Nedersøes risiko, at det ikke lykkedes, men der ses ikke at være noget, som kan bebrejdes ham. Han har ikke udvist en adfærd, som har udløst et sagligt behov for af hensyn til disciplinen blandt chaufførerne at gøre det tydeligt, at man ikke bare kan blive væk - han var ikke bare blevet væk.


Den for sene hjemkomst og et heraf følgende for sent fremmøde hos HB-Care har udgjort en driftsmæssig ulempe, som imidlertid må anses for relativt beskeden og af en karakter, som virksomheden i forvejen må have et beredskab til håndtering af. Ydermere udtalte virksomheden under forløbet først på et tidspunkt, hvor det definitivt var klart, at han ikke kunne nå hjem i tide, at den forventede fremmøde som planlagt.


Der har på denne baggrund ikke foreligget et sagligt grundlag for afskedigelse, endsige for bortvisning. Det forhold, at der var tale om arbejde som eksportchauffør under en pandemi, kan ikke føre til en anden bedømmelse, eftersom arbejdet, som samfundsmæssigt var holdt åbent, blev udført med respekt af alle udstedte forholdsregler, og tilbagevenden til HB-Care var planlagt til at skulle ske efter testning og i øvrigt med respekt af, hvad der måtte være af forholdsregler.


Den valgte reaktion i form af bortvisning må således anses for at være ude af proportion. Bortvisning på grund af udeblivelse er i øvrigt en rektion, som afviger fra, hvorledes virksomheden har reageret i andre udeblivelsessituationer.


Der foreligger således omstændigheder, som rejser begrundet tvivl om, hvorvidt virksomheden virkelig har bortvist Michael Nedersøe, fordi han ikke mødte på arbejde tirsdag 23. februar 2021 som planlagt.


Da HB-Care ikke er fremkommet med en rimelig begrundelse for afskedigelse, har HB- Care ikke godtgjort, at afskedigelsen ikke skyldes, at Michael Nedersøe var medlem af kommunalbestyrelsen i Horsens Kommune. HB-Care skal derfor betale godtgørelse efter lov om kommunernes styrelse § 16 d.


Klik venligst

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Tøjkoncern øger antallet af transporter kørt med CO2-reducerende brændstof
- Vejdirektoratet giver spøgelsesbilister kamp til stregen
- Trafikbetjeningen til og fra Bornholm skal analyseres
- Transportministeren vil have debateret 11 kg-reglen ved høring
- Næste etape af EU’s vejpakke træder i kraft
- Per Christensen har trukket sig som formand for 3F
- Maskintrailer har fundet vejen til entreprenør i Vejen
- En spanier kan også arbejde som chauffør i Danmark
- Elektriske lastbiler får særlig sikkerhedsfunktion
- Vognmand i Padborg har fået tre ud af fem nye trækkere
- Vejhjælpsforretning gik godt i 2021
- Endnu et truckanlæg får nu GTL - dieselolie produceret af gas

Skriv din kommentar:
Alle felter skal udfyldes!

Titel:
 
Kommentar:
 
Navn:
 
Email:

Adresse:

By:

Indtast bogstaverne: ÆØÅ
- så hjælper du os med at undgå spam.

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!
Klik venligst