Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      
TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
Speditionsvirksomhed dømt for medvirken til ulovlig godskørsel
Retten i Glostrup afsagde onsdag 1. maj en dom over dansk speditionsvirksomhed. Virksomheden blev idømt en bødestraf for medvirken til en vognmands overtrædelse af godskørselsloven
17-07-2019 08:41
Transportjuristerne skriver om den nye tilladelsesordning for varebiler
Mandag 1. juli træder en ændring af godskørselsloven i kraft, hvorefter visse varebiler omfattes af nogle af de tilladelseskrav, som gælder for lastbiler i dag. Samtidig fastsættes der uddannelseskrav for varebilschauffører. Formålet med de nye regler er blandt andet at bekæmpe illegal arbejdskraft og øge trafiksikkerheden
06-05-2019 11:12
TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
Skibsophugningsforordningen er trådt i kraft

20-03-2019 11:52

Transportjuristerne skriver om kommende regler om leveringsvilkår
Det er tid til eftersyn af virksomhedens standard handelskontrakter samt salgs- og indkøbsbetingelser, da der er nye Incoterms på vej. Det er emnet i dette indlæg fra transportjuristerne
30-08-2019 10:23
Mest læste
- Kranen kan løfte mere eller mindre

- Randers-vognmand har fået ny sværlasttrailer

- Navigationsskole skal have ny rektor

- Ny færge sejler med flere passagerer

- Stop lovændring om urimelige bødetakster for fejl på køretøjer

- Landdistrikternes organisation ønsker penge til småveje

- Hybridfærge bliver mere miljøvenlig

- Storebæltstrafikken faldt og steg

Seneste kommentarer
- Transportkonsulent
- Chauffør
- biogas
- hr.
- Transportkonsulent
- Pensionist

Se mere debat her!

Transportjuristerne skriver om nye EU-regler om droner
I juni offentliggjorde EU to nye regelsæt, som skal fremme udvikling i brugen af droner ved at fastsætte ensartede regler i hele EU. Baggrunden for reglerne er blandt andet et ønske om at øge sikkerheden for andre elementer i luften samt personer på jorden, når der bruges droner. Det er EU-Kommissionens opfattelse, at ubemandede luftfartøjer og luftfartøjssystemer, herunder droner, skal underlægges regler på samme vis, som bemandende luftfartøjer er
01-08-2019 08:00

TRANSPORTJURISTERNE IM BREXIT-SITUATIONEN:
Myndighederne råder til at være forberedt på det værste
Forlader Storbritannien EU uden en udtrædelsesaftale, får det stor betydning for virksomheder, der handler med Storbritannien. En hård Brexit kommer for eksempel til at betyde øget eksport- og importkontrol for danske virksomheders handel med Storbritannien. Som en direkte konsekvens heraf opruster de danske myndigheder. Danske virksomheder, der handler med virksomheder i Storbritannien, bør nøje overveje konsekvenserne ved en mulig “Hard Brexit”, påpeger transportjuristerne
12-02-2019 12:29

TRANSPORTJURISTERNE GØR STATUS OVER EU'S VEJPAKKEN
EU-Parlamentets transportudvalg har nedstemt vejpakken - men er enige om nye cabotageregler
EU-Rådet blev i starten af december 2018 enige om en ny vejpakke. Dette udmundede sig i en generel indstilling, som afventede EU-Parlamentets godkendelse. Hermed så det lyst ud for vejpakken, som blandt andet indeholder nye regler om køre- og hviletid og udstationering for chauffører
11-02-2019 10:32

Højesterets dom åbner for at føre sager i Danmark
Højesteret har med en ny kendelse åbnet for muligheden for, at sager, der ikke umiddelbart er snævert forbundet med Danmark, alligevel kan anlægges ved en dansk domstol. Dommen slog fast, at der var værneting i Danmark for et dansk selskabs krav mod et hollandsk selskab

03-07-2018 08:00

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
Vestre Landsret har afsagt ny dom om anvendelsen af Incoterms
Vestre Landsret har i en dom taget stilling til, om hvorvidt leveringsklausulen ”CIF Bratislava”, som var aftalt mellem en dansk sælger og en tjekkisk køber i forbindelse med salg af en maskine, var udtryk for en aftale om, at leveringsstedet i EU-Domsforordningens forstand var på det sted, hvor der var sket overgivelse af varen til en selvstændig fragtfører, eller om det var udtryk for en aftale om, at leveringsstedet var i Bratislava i Slovakiet

03-05-2018 10:55

Transportjuristerne har set nærmere på højesteretsdom om flyrejser
Pakkerejsende vil fremover ikke længere blive kompenseret efter både pakkerejseloven og EU’s passagerforordning, såfremt de oplever en flyforsinkelse på mindst tre timer ved ankomst. Det er betydningen af en dom, som Højesteret afsagde 23. januar 2018 omkring forståelsen af reglerne vedrørende kompensation ved forsinkelse ved pakkerejser i passagerforordningen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har som en følge af dommen tilkendegivet, at styrelsen ændrer sin praksis ved behandling af klager efter passagerforordningen
13-02-2018 12:58

Transportjuristerne skriver om nyt fra luftfartens verden
Danmark har tiltrådt både Warszawa- og Montreal-konventionen, som regulerer flyselskabers ansvar for skader på passagerer og deres bagage, samt beskadigelse, bortkomst og forsinkelse af gods under international lufttransport. I tillæg hertil gælder den såkaldte ”denied boarding forordning” om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser
25-01-2018 11:18

Fra årsskiftet gælder der ændrede regler for flyvning med droner
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har revideret bydrone- og landdronebekendtgørelserne. Ændringerne, der træder i kraft 1. januar 2018, medfører blandt andet en skærpelse af kravet om praktisk flyveerfaring, mulighed for at fravige vigepligtsreglerne og ændrede regler om flyvehøjder og afstandskrav
19-12-2017 14:08

Danmark tiltræder Hong Kong-konventionen om ansvarlig ophugning af handelsskibe
Hong Kong-konventionen om sikker og miljømæssig forsvarlig skibsophugning blev vedtaget af FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO) tilbage i maj 2009. Den 9. maj 2017 vedtog Folketinget et lovforslag om ændring af lov om beskyttelse af havmiljøet, lov om miljøbeskyttelse og lov om sikkerhed til søs, som sikrer hjemmelsgrundlaget til Danmarks tiltrædelse af Hong Kong-konventionen. Med loven giver Folketinget tillige sin tilslutning til Danmarks tiltrædelse af Hong Kong-konventionen. Danmarks tiltrædelse af Hong Kong-konventionen er dermed et lille skridt på vejen til at sikre, at en større del af verdens handelsflåde ophugges på en sikker og miljømæssig forsvarlig måde. Men ikrafttrædelsen har dog lange udsigter, da flere lande skal tiltræde konventionen, før den træder i kraft
11-10-2017 12:53

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
Dom understreger kravene om ansvarsfraskrivelser - selvom de findes i branchestandarder
Vestre Landsret har for nyligt forholdt sig til, om en ansvarsfraskrivelse i et sæt standardiserede leveringsbetingelser kunne anses for vedtaget. Landsrettens afgørelse viser, at der ved vidtrækkende ansvarsfraskrivelser selv i standardvilkår fra en brancheorganisation kan stilles strenge krav til vedtagelsen
03-10-2017 11:25

Lovgiverne har åbnet for selvkørende motorkøretøjer
Lørdag 1. juli trådte en ændring af Færdselsloven i kraft, hvorefter transport-, bygnings- og boligministeren kan give tilladelse til forsøg til almindelig færdsel på vej med selvkørende motorkøretøjer - uden at en fysisk person har fuld kontrol over køretøjet på den måde, som normalt er foreskrevet i Færdselsloven. Ved et selvkørende motorkøretøj forstås ifølge de nye regler et EU-typegodkendt eller nationalt godkendt motorkøretøj, som er teknisk indrettet således, at det er i stand til at køre helt eller delvist uden fører. En tysk kommission har set på en række udfordringer, som førerløse biler udløser

23-08-2017 12:10

EU-DOMSTOLEN OM FORSINKEDE FLY:
Arbejdsgiveren har ret til erstatningen
Afgørelse fra EU-domstolen vedrørende Montreal-konventionen: Arbejdsgiveren har krav på erstatning i anledning af forsinkelse af medarbejderes flyvning i forbindelse med tjenesterejser, hvis billetten er købt af arbejdsgiveren
02-06-2017 12:05

Transportjuristerne skriver om medvirkeransvar
I januar 2016 blev en dansk speditør ved retten i Horsens idømt en bøde på 15.000 kroner for at have medvirket til, at en bulgarsk vognmand udførte ulovlig cabotagekørsel i Danmark. I denne artikel kigger transportjuristerne nærmere på, hvad der skal til, førend en person eller virksomhed kan dømmes for strafbar ”medvirken”
02-05-2017 12:23

Transportnyhederne har været på nettet i 17 år
I dag - fredag 28. april - fejrer vi, at det er 17 år siden, at vi for første gang sendte en transportnyhed ud på nettet. I dagens anledning kan du tegne et abonnement til halv pris
28-04-2017 09:16

TRANSPORTJURISTEN SKRIVER:
Haag-reglernes artikel IV, nr. 5 er ingen begrænsning af rederens ansvar ved bulktransport

23-03-2017 17:09

Transportøren kan have ansvar for beskadigelse af andet end det transporterede gods
I transportbranchen er skader på det transporterede gods en almenkendt problemstilling, og de juridiske regler, der regulerer transportørens ansvar i sådanne tilfælde, er kendte i branchen. Men sommetider sker det, at der i forbindelse med transportens udførelse sker skade på kundens øvrige ejendom eller personale. I sådanne tilfælde er spørgsmålet, om transportøren er ansvarlig, noget vanskeligere at svare på. I det følgende belyses, hvorledes transportørens ansvar i disse tilfælde som udgangspunkt er reguleret i dansk ret
16-01-2017 12:09

Transportjuristen skriver om tysk enighed mellem speditører og transportkøbere
I oktober sidste år kunne man her på transportnyhederne.dk læse, at forhandlerne fra henholdsvis det tyske speditions- og logistikforbund og transportkøberforbundene ikke kunne blive enige om en revision af de Allgemeinen Deutschen Spediteurbedingungen (ADSp), men at begge parter i stedet valgte at offentliggøre egne ensidige betingelser under betegnelserne ADSp 2016 og DTLB. Den nye fælles aftale indeholder som noget nyt et selvstændigt og væsentligt udvidet afsnit om ”Compliance” - efterlevelse af regler om mindsteløn og minimumsvilkår samt forpligtelser for speditørerne om at organisere chaufførers arbejde således, at foreskrevne arbejds-, køre- og hviletider overholdes
21-12-2016 13:54

Manglende information afgjorde erstatningssag
Landevejsfragtførerens viden er afgørende for, om et køretøj er mangelfuldt i CMR-konventionen og CMR-lovens forstand
23-11-2016 13:08

Transportjuristen ser på jernbane- og landevejstransportørens ansvar for følgeskader
Baggrunden for denne artikel er en dom afsagt af retten i Rotterdam i Holland (Rechtbank Rotterdam) umiddelbart før sommerferien. Dommen belyser jernbane- og landevejstransportørernes ansvar for følgeskader i anledning af bortkomst, beskadigelse eller forsinkelse af det gods, som transportørerne befordrer, og er i den forbindelse en vigtig reminder om, at såvel jernbane- som landevejstransportører også kan ifalde andre typer ansvar, som ikke er begrænset i medfør af de kendte transportkonventioner
06-10-2016 12:57

Elektroniske CMR-fragtbreve - er den sidste hindring endeligt ryddet af vejen?
Den 1. juli i år trådte en ændring af CMR-loven i kraft, der ændrer kravene til digitale signaturer i elektroniske CMR-fragtbreve. Spørgsmålet er, om denne lovændring indebærer, at det elektroniske CMR-fragtbrev nu langt om længe bliver et reelt alternativ til det ”gammeldags” papirbaserede CMR-fragtbrev

24-08-2016 14:00

Sø- og Handelsretten har afsagt en interessant dom om landevejstransportørs ansvar for tyveri af godset
De seneneste sager både for Sø- og Handelsretten og for Højesteret om landevejstransportørens ansvar for tyveri af godset under international landevejstransport har handlet om, hvorvidt landevejstransportøren har handlet groft uagtsomt i forbindelse med tyveri af godset. Sø- og Handelsretten afsagde kort før sommerferien en interessant dom om en landevejstransportørs ansvar for tyveri af det transporterede gods, der bestod af pibetobak
27-07-2016 14:06

Højesteret har talt - flypassagerer får kompensation for forsinket fly
Højesteret har for nyligt i to sager afgjort, at flyselskaber ikke kan nægte at betale kompensation til passagerer for flyforsinkelse i visse tilfælde af tekniske fejl ved flyet. Der ligger angiveligt mellem 1.300-2.000 lignende sager, som omfatter tusindvis af passagerer, på standby. Sagernes behandling har afventet afgørelserne fra Højesteret med henblik på at få afklaret, hvornår man som flypassager kan forvente kompensation for forsinkelse i anledning af tekniske fejl
20-06-2016 11:09

Nye vægtkrav til containere - transportadvokaten kommer med opdatering
I artiklen ”Lad ikke vægten gå dig på - nye vægtkrav til containere” fra 17. marts 2016 blev de nye internationale krav til verificering af bruttovægten af en læsset container beskrevet. I det følgende gives der en status vedrørende implementeringen og ikrafttrædelsen af reglerne i Danmark

31-05-2016 11:31

TRANSPORTJURISTEN SKRIVER:
Lad ikke vægten gå dig på - nye vægtkrav til containere er på vej
Én af de vigtigste internationale konventioner vedrørende handelsskibes sikkerhed, den såkaldte SOLAS-konvention (”Safety of Life at Sea”), hvis første version blev vedtaget i 1914 på baggrund af Titanic-katastrofen, er endnu engang blevet ændret af den Internationale Maritime Organisation (IMO). Den 1. januar 2016 blev konventionen ændret, så bruttovægten af en læsset container fremover skal verificeres, førend containeren må tages ombord. Kravet er ment at skulle træde i kraft internationalt 1. juli 2016 og kommer til at gælde hovedparten af de læssede containere, der herefter skal befordres til søs
17-03-2016 13:27

TRANSPORTJURISTEN SKRIVER OM TRANSPORTNSAB 2015 OG TENDER 2015
Går de organiserede speditører enegang?
Det er ikke længe siden, at blandt andre brancheforeningen Danske Speditører kunne offentliggøre, at forhandlingerne om en revision af NSAB 2000 nu var tilendebragt og at de nye NSAB 2015 træder i kraft 1. januar 2016 i såvel Danmark, Norge, Sverige og Finland. Samtidig hermed træder et nyt standarddokument benævnt ”Tender 2015”, der tager sigte på at regulere blandt andet speditørens krav på betaling for sit arbejde med at besvare tendermateriale, i kraft i de samme lande
23-12-2015 12:00

Advokaten skriver om privatpersoners vejtransport af farligt gods
Torsdag 1. januar i år trådte den seneste udgave af den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej - i daglig tale kaldet ADR-konventionen - i kraft internationalt. Herhjemme blev 2015-udgaven af ADR-konventionen implementeret i dansk lovgivning med virkning fra 3. august i år. Da ADR-konventionen alene regulerer internationale transporter, suppleres den for så vidt angår de nationale transporter af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Den seneste udgave af denne bekendtgørelse trådte i kraft 1. november i år. Privatpersoner kan skal også leve op til reglerne for vejtransport af farligt gods, hvis de transporterer godsmængder, der ikke er omfattet af danske undtagelsesbestemmelser

21-12-2015 12:44

Forhandlingerne om revisionen af de tyske speditionsbetingelser er strandet
I den forgangne måned måtte forhandlerne fra henholdsvis det tyske speditions- og logistikforbund og transportkøberforbundene indse, at man ikke kunne blive enige om den nødvendige revision af de tyske speditionsbetingelser ADSp. Dermed er der opstået en situation, hvor transportkøbere og transportører kan blive uenige. - Med henblik på at forebygge, at sådanne tvister opstår, er det derfor vigtigt at have en holdning til, hvorledes man ønsker sin egen og sin samarbejdspartners speditions-, transport-, logistik- eller lagerydelse reguleret og tage drøftelsen herom med sin samarbejdspartner, når aftalen indgås og derefter få aftalen skrevet ned, skriver advokat, ph.d., Lissi Andersen RoostAndersen under transportjuristerne
01-10-2015 11:11

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
Ryanair-sagen har faet sin afgørelse
Transportjuristerne skriver i augusts indlæg om konsekvenser for transportbranchen af Arbejdsrettens afgørelse i Ryanair og Serviceforbundets uenighed om overenskomstforhold og ret til konflikt. Eksempelvis vil en arbejdstager, der sædvanligvis udfører sit arbejde i Danmark, således i visse tilfælde kunne påberåbe sig de ufravigelige danske ansættelsesretlige regler, selvom medarbejderens ansættelseskontrakt måtte være underlagt lovgivningen i et andet europæisk land
03-08-2015 15:16

Transportjuristerne skriver om pakkerejser - nye regler på vej

Sommersæsonen er godt i gang, og mange borgere drager på ferie. EU har derfor taget skridt til at forbedre forbrugerbeskyttelsen for ferierejsende ved at reformere EU's oprindelige pakkerejsedirektiv fra 1990. Den 28. maj 2015 bekræftede Rådet således en politisk enighed om reformen af pakkerejsedirektivet, som vil opdatere de nuværende EU-regler for pakkerejser og tilpasse reglerne til udviklingen på rejsemarkedet. Derudover vil de opdaterede regler imødekomme de forskellige behov, som er opstået i forbindelse med køb af rejser i den digitale tidsalder
16-07-2015 09:00

Speditørforbunds almindelige bestemmelser er under revision
Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser, også kaldet NSAB 2000, er de standardbestemmelser, som er mest benyttet mellem nordiske ordregivere og transportudbydere/speditører. Bestemmelserne danner rammerne for speditørens og ordregiverens rettigheder og forpligtelser, herunder speditørens ansvar i for transportudførelsen
09-06-2015 11:15

Transportjuristerne: Hvem er ansvarlig landevejsfragtfører?
Der kan til tider opstå tvivl om, hvem der er den ansvarlige landevejsfragtfører, hvis godset bliver forsinket, beskadiget eller bortkommer under en landevejstransport. Det skyldes ofte den udbredte videreoverdragelse af transportopgaverne fra én transportør til en anden
07-05-2015 13:56

Ny dom har betydning for stykgodstransport til søs
Søtransportørens erstatningsansvar efter lovgivningen rummer mange problemstillinger, og det kan være svært at få et overblik over de mange bestemmelser, som søloven rummer. Det er dog gavnligt for både afsendere, modtagere og transportører af stykgods at have styr på de helt grundlæggende regler om søtransportørens erstatningsansvar i relation til netop stykgodstransporterne. Denne artikel beskriver disse grundlæggende regler, ligesom artiklen inddrager en ny dom fra Sø- og Handelsretten, der har relevans for området
31-03-2015 12:13

Selskabsloven er også relevant for transportbranchen
Midt i maj sidste år vedtog Folketinget det lovforslag til ændring af selskabsloven, der blev fremsat sidst i februar samme år. Lovforslaget blev fremsat på baggrund af en evaluering af selskabsloven, som Folketinget ved selskabslovens vedtagelse i 2009 besluttede skulle foretages to år efter lovens ikrafttræden med det formål at følge op på de erfaringer, som erhvervsliv, myndigheder og andre interessenter havde gjort sig med den nye selskabslov. Ændringerne i selskabsloven trådte i kraft 1. januar i år, og i hvert fald nogen af ændringerne har relevans for transportbranchen
03-12-2014 11:57

TRANSPORTJURISTERNE SKRIVER:
National landevejstransport i de nordiske lande - hvad gælder her?
En landevejstransport er international i CMR-lovens forstand, hvis transporten efter aftalen skal ske til eller fra Danmark eller mellem fremmede stater, af hvilke mindst den ene har tiltrådt CMR-konventionen. En transport fra Padborg til Rønne (Bornholm) bliver således ikke international og dermed omfattet af CMR-loven, blot fordi køretøjet kører gennem Sverige undervejs.
Men hvilke regler regulerer så de nationale, danske landevejstransporter, herunder fragtførerens ansvar for skade på, tab af og forsinkelse af godset?
10-10-2014 01:00

Sø- og Handelsretten er blevet en specialdomstol for sager mellem danske erhvervsdrivende om national transport
Med virkning fra 1. februar blev Sø- og Handelsrettens kompetenceområde udvidet i forhold til blandt andet behandlingen af transportretlige sager. Udvidelsen er én af konsekvenserne af en række ændringer af retsplejeloven, som har været undervejs et stykke tid
31-08-2014 23:00

Retten har dømt i en cabotagesag
Transportjuristerne skiver om en cabotagesag, der har været for retten i Aarhus. Retten fandt, at transporten af en tom container fra Tyskland til Danmark var en international transport, der efter forordningen gav vognmanden adgang til at udføre op til tre cabotagekørsler i Danmark i tilslutning til transporten
06-06-2014 08:00

Transportjuristerne ser på Incoterms
Lørdag 1. januar 2011 trådte de seneste Incoterms-regler (INCOTERMS 2010) i kraft. Incoterms-reglerne udarbejdes og forvaltes af Det International Handelskammer, International Chamber of Commerce, og de opdateres med jævne mellemrum for at reflektere ændringerne og udviklingen i verdenshandlen
14-03-2014 16:00

Højesteret afgør sag om håndpant og virksomhedspant
Transportjuristerne fra Andersen Partners i Kolding skriver her om Højesterets dom om forholdet mellem virksomhedspant og speditørens håndpanteret i medfør af NSAB 2000, paragraf 14. Sagen betegnes som "hot" i rådgiverkredse, der beskæftiger sig med transportforhold
17-02-2014 15:07

Transportjuristerne sætter fokus på blacklisting af luftfartsselskaber
Transportjuristerne skriver om den seneste udvikling i Europa, når det gælder flysikkerhed
10-01-2014 14:30
-

Klik venligst

Klik venligstKlik venligst