Dokumentation: Rigsrevisonens konklusioner om IC4 og IC2

Torsdag 21. juni 2012 kl: 10:00
Share  


Af: Mikael Hansen

Rigsrevisionen kritiserer Transportministeriet for utilstrækkeligt tilsyn og DSB for manglende styring af og overblik over økonomien i forliget fra foråret 2009 med Ansaldobreda om levering og færdiggørelse af IC4- og IC2-togene.

transportnyhederne.dk citerer her fra "Beretning til Statsrevisorerne om DSB's anskaffelse og færdiggørelse af IC4- og IC2-tog", offentliggjort af Rigsrevisionen 20. juni 2012:

Undersøgelsens hovedkonklusion<(/b>
DSB vurderede i maj 2009, at DSB på trods af forsinkelserne i AnsaldoBredas levering af IC4- og IC2-tog ikke kunne hæve kontrakterne med AnsaldoBreda.
DSB vurderede desuden, at DSB havde behov for togene for at imødekomme en stigning i antallet af togpassagerer. For at undgå yderligere forsinkelser indgik DSB derfor et forlig med AnsaldoBreda, der indebærer, at AnsaldoBreda leverer togene i en ufærdig stand, og at DSB mod en økonomisk kompensation færdiggør togene.

Det er Rigsrevisionens vurdering, at DSB som togkøber - i forbindelse med og efter forliget - har taget højde for flere risici ved forliget ved at iværksætte en række tiltag for at få AnsaldoBreda til at levere togene til tiden og i en ordentlig kvalitet. AnsaldoBreda er på trods heraf forsinket med at levere togene.
Det er imidlertid også Rigsrevisionens vurdering, at DSB Vedligehold som underleverandør og DSB som togproducent ikke fuldt ud har taget de nødvendige tiltag for, at DSB hurtigst muligt kan indsætte de færdige IC4- og IC2-tog i passagertrafikken inden for de økonomiske rammer. DSB indarbejdede bl.a. ikke risikoen for, at AnsaldoBreda også efter forliget ville levere tog af dårlig byggekvalitet.

DSB undervurderede derved opgavernes omfang og kompleksitet. Det betyder, at DSB formentlig kommer til at afholde væsentligt flere udgifter til at gøre togene færdige og til erstatningsmateriel, end den økonomiske kompensation fra forliget med AnsaldoBreda dækker.
DSB kan ikke oplyse, hvornår DSB forventer at indsætte togene med de funktioner og den driftsstabilitet, som er forudsat. DSB kan heller ikke oplyse, hvor meget DSB forventer, at det samlet kommer til at koste at gøre togene færdige.

Det er Rigsrevisionens vurdering, at Transportministeriet ikke har ført et tilfredsstillende overordnet tilsyn med DSB's anskaffelse og færdiggørelse af togene.
Ministeriet burde på baggrund af sagens økonomiske omfang og forretningsmæssige karakter, hvor DSB skal udfylde og koordinere rollerne som både køber og producent i forbindelse med forliget i maj 2009, have sikret sig, at DSB havde et solidt grundlag for at fordele den økonomiske kompensation på en måde, så DSB først og fremmest fik dækket sine udgifter til at gøre togene færdige.

Ministeriet burde efterfølgende løbende have fulgt med i, hvordan DSB anvendte kompensationen.
Transportministeriet vil på baggrund af IC4-/IC2-sagen styrke tilsynet med DSB ved fremtidige materielanskaffelser.


Hovedkonklusionen er baseret på følgende delkonklusioner:
Har DSB som togkøber og DSB Vedligehold som underleverandør taget hurtige og målrettede tiltag for at få togene leveret til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet?
Som togkøber har DSB både i forbindelse med og efter forliget i maj 2009 været bevidst om risikoen for, at AnsaldoBreda ikke leverer IC4- og IC2-togene til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet. DSB har på den baggrund taget hurtige og målrettede tiltag for at få AnsaldoBreda til at levere IC4- og IC2-togene til den aftalte tid og i den aftalte kvalitet. AnsaldoBreda er på trods heraf forsinket med at levere togene.
Som underleverandør er DSB Vedligeholds opgave med at opgradere de 14 NT-togsæt blevet forsinket og dyrere end forventet. Det skyldes primært, at DSB Vedligehold har repareret en række fejl og mangler på de første NT-togsæt, selv om det ikke var en del af kontrakten med AnsaldoBreda. DSB Vedligehold har derfor ikke modtaget betaling for ekstraarbejdet fra AnsaldoBreda.

Har DSB som togproducent planlagt og gennemført færdiggørelsen af togene, så DSB inden for de økonomiske rammer hurtigst muligt kan indsætte dem i passagertrafikken?
Som togproducent har DSB ikke planlagt, hvordan DSB vil færdiggøre IC4- og IC2- togene på en tilfredsstillende måde, fordi DSB har undervurderet opgavens omfang, kompleksitet og økonomi. DSB har pr. april 2012 delvist gjort 32 af de 47 leverede IC4-togsæt færdige. DSB kan ikke gøre alle 83 IC4-togsæt og 23 IC2-togsæt færdige inden for den økonomiske ramme. DSB bliver desuden forsinket med at indsætte togene i passagertrafikken. Efter forliget i maj 2009 er det hovedsageligt DSB's planlægning med at gøre togene færdige, der har udskudt togenes indsættelse i passagertrafikken med de funktioner og den driftsstabilitet, der var forudsat i IC4- og IC2- kontrakterne med AnsaldoBreda fra 2000 og 2002. DSB har skaffet yderligere værkstedskapacitet og har ændret sin tilgang til, hvordan DSB vil øge togenes driftsstabilitet for at opnå mere effektiv fremdrift. DSB kan ikke oplyse, hvornår DSB kan indsætte alle de færdige tog i passagertrafikken, eller hvad det samlet set kommer til at koste DSB at gøre togene færdige. DSB forventer at opnå en ny kompensation fra AnsaldoBreda for de forsinkelser, der er opstået siden forliget i maj 2009.

Har Transportministeriet som ejer af DSB ført et tilfredsstillende overordnet tilsyn med, hvordan DSB anskaffer og færdiggør togene?
Som ejer af DSB har Transportministeriet ikke ført et tilfredsstillende overordnet tilsyn med, hvordan DSB anskaffer og færdiggør togene. På baggrund af forligets økonomiske væsentlighed og forretningsmæssige karakter burde ministeriet i forbindelse med forliget i maj 2009 have sikret sig en dybere viden om, hvorvidt grundlaget for DSB's fordeling af kompensationen fra AnsaldoBreda var sikkert. Ministeriet har endvidere efterfølgende ikke løbende fulgt op på, om DSB's anvendelse af kompensationen kunne dække udgifterne til at gøre togene færdige. Endelig har ministeriet ikke fulgt op på, at DSB i maj 2009 orienterede Transportudvalget om, at DSB ville anvende 500 mio. kr. af kompensationen til en rettidighedsplan. Ministeriet kunne fx have indgået den tillægskontrakt med DSB, som ministeriet fandt påkrævet i forbindelse med etableringen af rettidighedsorganisationen i april 2010.

Transportministeriet reagerede i foråret 2011 hurtigt på information fra DSB om dårlig driftsstabilitet for IC4-togene ved at sætte konsulentfirmaet Atkins til at undersøge leverancen af IC4- og IC2-togene. Ministeriet har efterfølgende løbende fulgt op på DSB's arbejde med at implementere Atkins' anbefalinger.

Transportministeriet har oplyst, at ministeriet finder IC4-/IC2-sagen stærkt problematisk. Ministeriet vil styrke tilsynet med DSB og ændre opgavefordelingen mellem ministeriet og DSB ved materielanskaffelser for at undgå et tilsvarende forløb i fremtidenKlik venligst

© Copyright 2022 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.