Redaktion   •   Abonnement   •   Nyhedsmail   •   Annoncering   •   Skriv din egen nyhed   •   Websider og PR   •   Hjælp
Forsiden
      

Transportjuristerne: Konnossementet - er nøglen til lasten

Torsdag 16. maj 2013 kl: 12:00
Share  


Af: Af advokat, ph.d., Lissi Andersen Roost og advokatfuldmægtig, ph.d., Kenneth Melancton Nielsen, Andersen Partners

Sø- og Handelsretten har for nyligt taget stilling til ansvaret for udlevering af gods til modtageren uden samtidig returnering af originalt konnossement

I søtransporten er konnossementet fortsat et centralt dokument. Søtransportøren underskriver og udleverer konnossementet til den, der afskiber godset. Udover at fungere som søtransportørens kvittering for modtagelsen af det gods, der er anført i konnossementet, indebærer konnossementet endvidere et løfte om, at godset transporteres til den i dokumentet navngivne lossehavn og dér kun udleveres mod returnering af konnossementet.


Den dog nok vigtigste funktion er, at konnossementet juridisk set har karakter af et såkaldt "varerepræsenativ". Det vil sige, at det originale konnossement rent juridisk er repræsentativ for godset og derfor har samme økonomiske værdi som godset beskrevet i dokumentet. 


I den internationale handel betyder det, at godset, der måske transporteres ugevis til søs, kan handles undervejs, blot ved at sælger overdrager det originale konnossement til køber. Denne virkning har et almindeligt fragtbrev eller en søfragtseddel (SeaWaybill) ikke.


En afgørende forudsætning for, at konnossementet kan fungere som varerepræsentativ i den internationale handel er, at godset efter fremkomsten til lossehavnen netop kun udleveres til den eller de personer, der mod at få godset udleveret, kan returnere det originale konnossement til søtransportøren. Konnossementet er dermed "nøglen til lasten".


I de tilfælde, hvor der har været udstedt originalt konnossement for godset, men hvor søtransportøren alligevel, enten bevidst eller uagtsomt, har udleveret godset til en person, der ikke samtidig returnerede det originale konnossement, har domstolene været meget strenge og pålagt søtransportøren erstatningsansvar over for indehaveren af konnossementet.


Den i indledningen omtalte dom fra Sø- og Handelsretten er ingen undtagelse. Her udleverede en dansk speditør godset uden at modtage originalt konnossement retur på vegne af sin opdragsgiver, der var en canadisk speditør, hvilket blev et problem, da modtageren senere viste sig ikke at have betalt købesummen til sælgeren/afskiberen af godset.


Sagen vedrørte helt konkret transport af dæk fra Singapore til Danmark. Transporten blev overordnet set arrangeret af et canadisk speditionsfirma. Som en del af den overordnede speditionsopgave instruerede det canadiske speditionsfirma den danske speditør om udlevering af godset i Danmark. 


Godset blev i Danmark udleveret til køberen, men udleveringen skete, uden at den danske speditør samtidig fik tilbageleveret konnossement. Efterfølgende skete der det, at køberen undlod at betale købesummen til sælger, hvorfor sælger rettede et krav mod det canadiske speditionsfirma. Det canadiske speditionsfirma valgte ud fra forretningsmæssige synspunkter at dække sælgerens tab, og det canadiske speditionsfirma indtrådte herefter i kravet mod den danske speditør. 


Forud for transporten sendte det canadiske speditionsfirma en såkaldt "prealert" til den danske speditør. Af denne "prealert" fremgik det, at godset kun måtte udleveres mod tilbagelevering af konnossement. På grund af en skrivefejl i det medfølgende konnossement var det ikke angivet, at der hermed mentes et originalt konnossement. Vedhæftet var et dokument benævnt "Bill of lading", hvor der i rubrikken "No. of original B(s)/L issued" var anført "0". Imidlertid var der rent faktisk udstedt et originalt konnossement for transporten. 


Det canadiske speditionsfirma gjorde under sagen gældende, at den danske speditør havde handlet ansvarspådragende ved at udlevere godset uden samtidig modtagelse af konnossement til trods for, at der var givet en klar instruks om, at denne procedure skulle følges. Sø- og Handelsretten gav det canadiske speditionsfirma medhold i, at instruksen til den danske speditør var klar. På den baggrund fandt retten, at den danske speditør havde handlet ansvarspådragende. Den danske speditør måtte derfor dække det canadiske speditionsfirmas tab. 


Sagen illustrerer på glimrende vis konsekvenserne af manglende iagttagelse af sørettens grundprincip om, at gods kun må udleveres mod returnering af et originalt konnossement, og at det er ansvarspådragende, hvis transportøren ikke følger denne procedure. 


Efter den danske sølov vil en udlevering i strid med ovennævnte grundprincip, der sker bevidst eller groft uagtsomt, endvidere indebære, at transportøren ikke kan begrænse sit ansvar over for indehaveren af konnossementet.


Udgangspunktet i søloven er ellers, at søtransportøren kan begrænse sit ansvar for godset til ca. kr. 16 per kilo eller ca. kr. 5.400 per kollo. Denne mulighed bortfalder dog i de nævnte tilfælde, når søtransportøren udleverer godset uden samtidig returnering af konnossement, hvorfor søtransportøren i disse tilfælde må erstatte det fulde tab.


Alle informationer er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Hverken transportnyhederne.dk eller Andersen Partners påtager sig ansvar for tab som følge af fejlagtige informationer i artiklerne eller brevkassen eller andre forhold i forbindelse hermed.  Klik venligst

© Copyright 2018 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Print siden  

- Højesterets dom åbner for at føre sager i Danmark
- Vestre Landsret har afsagt ny dom om anvendelsen af Incoterms
- Transportjuristerne har set nærmere på højesteretsdom om flyrejser
- Transportjuristerne skriver om nyt fra luftfartens verden
- Fra årsskiftet gælder der ændrede regler for flyvning med droner
- Danmark tiltræder Hong Kong-konventionen om ansvarlig ophugning af handelsskibe
- Dom understreger kravene om ansvarsfraskrivelser - selvom de findes i branchestandarder
- Lovgiverne har åbnet for selvkørende motorkøretøjer
- Arbejdsgiveren har ret til erstatningen
- Transportjuristerne skriver om medvirkeransvar
- Transportnyhederne har været på nettet i 17 år
- Haag-reglernes artikel IV, nr. 5 er ingen begrænsning af rederens ansvar ved bulktransport
-

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligst

Klik venligstKlik venligst